Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden WvL Webshop

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die klanten (1.2) van WvL Design & WvL Webshop afnemen bij WvL Design (1.3). Dit betreft bijvoorbeeld online en offline designs, drukwerk en alle andere werkzaamheden die WvL Design voor haar klanten uitvoert. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer WvL Design derde partijen inschakelt om werkzaamheden voor haar klanten uit te voeren.

1.2 Klanten zijn wederpartijen van WvL Design en nemen producten en/of diensten af van WvL Design.

1.3 WvL Design, gevestigd te Apeldoorn onder KvK-nummer 66276608, levert producten en/of diensten.

1.4 Deze voorwaarden worden zijn van toepassing op offertes, prijsopgaven en bestellingen van en bij WvL Design. Mocht je, zonder vragen en/of opmerkingen over deze voorwaarden, akkoord gaan met een offerte of bestelling dan gaan wij er vanuit dat je akkoord bent gegaan. Wanneer je het niet of gedeeltelijk niet eens bent met de bepalingen dan wordt er, indien gegrond, voorwaarden op maat gemaakt voor de betreffende opdracht.

1.5 Jouw inkoop- of andere voorwaarden zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 2. OFFERTES

2.1 Offertes en prijsopgaven van WvL Design zijn 30 dagen geldig en worden kosteloos opgemaakt. Na het tekenen van de offerte door jou als klant, heeft WvL Design nog 5 werkdagen om de offerte te weigeren. Daarna ligt er een overeenkomst tussen WvL Design en jou en dient WvL Design de overeengekomen producten en/of diensten te leveren.

2.2 Offertes en prijsopgaven verzenden wij per e-mail. Alleen een schriftelijk akkoord per e-mail of op papier is geldig. Mondelinge of telefonische afspraken zijn ongeldig.

2.3 Een oriënterend gesprek gebeurd meestal telefonisch, via Skype of op een fysieke locatie. Normaliter worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht, tenzij anders afgesproken.

2.4 De in offertes en prijsopgaven opgenomen kosten zijn exclusief BTW en bijkomende kosten als reis- en verblijfskosten.

2.5 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt op basis van door jou aangeleverde eisen, wensen en andere relevante informatie. Als klant ben jij hier verantwoordelijk voor. Als de informatie onjuist of onvolledig was dan hebben wij het recht om de offerte te wijzigen of teniet te verklaren

2.6 In een offerte of prijsopgave opgenomen aanbetaling dient eerst te worden voldaan, voordat wordt overgegaan op het starten van de werkzaamheden of de inkoop van producten en/of diensten.

ARTIKEL 3. UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

3.1 Het overgrote deel van de werkzaamheden van WvL Design bestaat uit het verrichten van arbeid, zoals het vormgeven van designs. Dit doen wij uiteraard met de beste intenties, inzicht en vermogen, zoals je van professionals mag verwachten.

3.2 Wanneer wij derde partijen vragen om (gedeelten) van jouw opdracht te laten uitvoeren dan is dat toegestaan en verwachten wij dat deze partijen met dezelfde intenties en inzichten werken.

3.3 Alle overeenkomsten die je met WvL Design aangaat zijn gericht op inspanningsverplichting en niet op resultaatverplichting. Dit betekent dat we geen garanties kunnen doen dat de verwachtingen en resultaten, die jij voor ogen hebt, gehaald kunnen worden.

3.4 Om de uitvoering van jouw opdracht zo goed mogelijk te kunnen doen verwachten we alle medewerking in de aanlevering van documenten etc. Wanneer dit niet gebeurd en de ontwikkeling hierdoor (gedeeltelijk) stil valt dan hebben wij het recht om de overeenkomst of planning op te schorten.

3.5 Bij het uitvoeren van werkzaamheden kunnen wij afhankelijk zijn van de mogelijkheden van externe tools. Wij proberen de mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten, maar onmogelijkheden van tools kunnen niet op WvL Design verhaald worden.

3.6 Wanneer er tijdens de uitvoering wettelijke verplichtingen gelden dan houden wij ons daaraan. Dit betreft bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere eisen die de wet stelt. Wanneer dit in gedrang komt met de overeengekomen werkzaamheden brengen wij je hiervan direct op te hoogte.

ARTIKEL 4. INKOOP VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

4.1 Indien WvL Design de inkoop voor haar rekening neemt dan zijn de kosten opgenomen in de offerte of prijsopgave. Wanneer hiervoor een aanbetaling wordt gevraagd dient deze eerst voldaan te zijn, voordat wij tot inkoop overgaan. Voor bestelling via WvL Webshop regelen wij het drukwerk ten allen tijde.

4.2 WvL Design koop haar producten en diensten in bij gerenomeerde partijen. Wanneer er onenigheid ontstaat over de levering of de kwaliteit van de producten/diensten dan zoeken wij samen met jou als klant en de eventuele derde partij naar de best mogelijke oplossing.

ARTIKEL 5. JOUW VERPLICHTINGEN

5.1 Om de uitvoering van jouw opdracht zo goed mogelijk te kunnen doen verwachten we alle medewerking in de aanlevering van documente etc. Wij zullen aangeven wat wij van je nodig hebben. Wij gaan er vanuit dat er geen auteursrechten of andere rechten aan de aangeleverde spullen hangen.

5.2 Indien er werkzaamheden plaatsen moeten vinden op externe locaties, dat wil zeggen; overal behalve op het kantoor van WvL Design, dan gaan wij er vanuit dat benodigde faciliteiten beschikbaar zijn.

5.3 Indien er door verlate of onjuiste aanlevering vertragingen ontstaan dan mogen wij de overeenkomst of planning opschorten of verschuiven.

5.4 Via deze overeenkomst vrijwaar je WvL Design van aanspraken door derden, horende bij de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten. Schades kunnen niet op WvL Design verhaald worden. Wanneer er een geschil ontstaat verwachten we van jou alle medewerking.

ARTIKEL 6. EIGENDOM

6.1 Wanneer je WvL Design vraagt om een nieuw ontwerp te maken of een design besteld via de webshop, dan ligt het intellectueel eigendom bij WvL Design. De designs of kant-en-klare prints via WvL Webshop zijn van jou en mogen gebruikt worden op de manier zoals ontworpen. Dit betekent dat je, bijvoorbeeld een logo, mag gebruiken om onder een social media post te zetten, maar dat je niet zonder toestemming het hele logo of delen ervan mag veranderen. Designs worden gemaakt met een bepaalde gedachtegang. Die gedachtengang houden, ook omwille van jouw onderneming, graag vast. Heb je vragen over designs of wil je ze wijzigen? Vraag ons dan eerst even toestemming. Geprinte designs via WvL Webshop mag je geprint gebruiken en ophangen zoals jij wilt.

6.2 Wanneer je documenten, afbeeldingen, teksten etc. aanlevert dan blijven die jouw eigendom. Wij gebruiken ze alleen maar om onze werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

6.3 Zoals je mag verwachten gaan we met alles wat van jou is uiterst voorzichtig en in vertrouwen om. Geheime informatie blijft geheim en wordt niet gedeeld met derden.

ARTIKEL 7. PERSOONSGEGEVENS

7.1 Volgens de Algemene Verordening Persoonsgegeven (AVG) mogen persoonsgegevens niet zo maar verwerkt worden. Wanneer wij toegang nodig hebben tot jouw persoonsgegevens en die van jouw relaties, is daarvoor een verwerkersovereenkomst nodig. Hiervan hebben wij een format liggen. Deze dienen door zowel jou als klant als door WvL Design ondertekent te worden.

7.2 Persoonsgegevens blijven jouw eigendom. Eventuele lekken, claims e.d. zijn in eerste instantie dan ook voor jouw rekening. Indien gegrond kun je daarna de verantwoordelijkheid verhalen op WvL Design. Wij zullen dan, volgens de bepalingen in de verwerkersovereenkomst op zoek gaan naar een oplossing.

ARTIKEL 8. LEVERING

8.1 De leveringstermijnen die wij opgeven zijn een indicatie. Uiteraard proberen wij altijd zo snel mogelijk op te leveren, na akkoord op een offerte of prijsopgave. Indien een besproken termijn niet gehaald kan worden, melden wij dit zo snel mogelijk en komen wij met een aangepaste termijn. Het verlopen van een termijn geeft je geen recht op schadevergoeding.

8.2 Na oplevering verwachten wij binnen 5 werkdagen feedback op de geleverde diensten of producten. Als wij binnen 5 werkdagen geen bericht hebben gehad zien wij de opdracht als afgerond. Indien 5 werkdagen te kort voor je is dien je dit zo snel mogelijk aan te geven, in ieder geval binnen deze 5 werkdagen. Samen kijken we dan naar een nieuwe feedbacktermijn.

ARTIKEL 9. BEЁINDIGING VAN OVEREENKOMSTEN

9.1 Beëindiging door één van beide partijen is mogelijk, indien daar een gegronde reden voor is en deze schriftelijk is overlegd aan de andere partij. Beëindiging kan ook wanneer WvL Design in gebreke blijft of wanneer jij als klant in gebreke blijft. Indien WvL Design of de klant failliet gaat is beëindiging noodzakelijk.

9.2 Indien jij de overeenkomst voortijdig beëindigt hebben wij het recht de gemaakte uren en kosten tot het moment van beëindiging te factureren.

9.3 Wanneer wij de overeenkomst beëindigen kun je daarvoor geen schadevergoeding vragen. Wel kijken we, indien gewenst en samen met jou, naar een oplossing of eventuele andere partij die de werkzaamheden over kan nemen.

ARTIKEL 10. BETALING EN INCASSOKOSTEN

10.1 Wij hanteren een standaard betalingstermijn van 14 dagen. Binnen die periode verwachten wij van jou een betaling van het factuurbedrag. Dit kan via overschrijving of iDeal. Bestellingen via WvL Webshop dienen direct voldaan te worden via iDeal.

10.2 Facturen verzenden wij per e-mail. Indien je ze schriftelijk wilt hebben dan horen wij dat graag.

10.3 Bij bedragen boven de € 500,- kunnen wij om een aanbetaling vragen van 25 of 50%. Deze factuur dient eerst voldaan te zijn, voordat wij starten met de werkzaamheden.

10.4 Automatische facturen, voor bijvoorbeeld webhosting of onderhoud, factureren wij elke 1e van de maand of, indien anders overeengekomen, op de 1e van een kwartaal, half jaar of jaar.

10.5 Wanneer je het niet eens bent met een factuur dan horen wij dit graag direct. De factuur blijft staan, maar indien gegrond sturen wij een creditfactuur.

10.6 Wanneer de betaling niet binnen 14 dagen is ontvangen versturen wij een herinnering. Na 7 dagen volgt er, indien nodig, een aanmaning. Deze dient binnen 3 dagen te zijn voldaan.

10.7 Wanneer de betaling na een aanmaning nog niet is voldaan dragen wij de facturen over aan een incassobureau. Deze handelt de openstaande kosten voor ons af met jou. De eventuele kosten hiervoor zijn voor jouw rekening en komen bij het factuurbedrag op.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Mochten wij ergens aansprakelijk voor zijn dan is dat beperkt tot hetgeen in deze overeenkomst is bepaald.

11.2 WvL Design is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door aangeleverde documenten, afbeeldingen, teksten etc. Wij gaan er vanuit dat deze goed en rechtenvrij zijn.

11.3 VWvL Design is niet aansprakelijk voor fouten van derde partijen en tools.

11.4 Indien wij aansprakelijk zijn dan behoudt zich dat tot directe schade. Dit zijn bijvoorbeeld de redelijke kosten om de omvang en oorzaak van de schade vast te stellen, kosten om aan onze gezamenlijke verplichtingen te kunnen voldoen volgens deze overeenkomst en de kosten ter beperking van verdere schade, mits aangetoond dat de maatregelen nodig zijn en van benodigde omvang zijn. Voor indirecte schade zijn wij nooit verantwoordelijk. Deze kosten kunnen niet op WvL Design verhaald worden.

11.5 Wanneer wij aansprakelijk zijn dan wordt het schadebedrag gemaximaliseerd tot het overeengekomen offerte- of factuurbedrag.

11.6 Wanneer je ons aansprakelijk wilt stellen doe je dit zo snel mogelijk en tot maximaal 1 jaar na facturering van de betreffende opdracht.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

12.1 Indien aan onze kant overmacht ontstaat hoeven wij niet aan onze verplichtingen te voldoen. Uiteraard brengen wij je hiervan direct op de hoogte.

12.2 Onder overmacht verstaan wij alle situaties die hierover in de wet zijn opgenomen, onvoorziene situaties, ziekte of overlijden en situaties die zich voordoen bij derde partijen.

12.3 Indien wij door overmacht niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen dan mogen wij de overeenkomst per direct opschorten. Samen met jou als klant kijken we dan uiteraard wel naar de best mogelijke oplossing voor jou.

ARTIKEL 13. KLACHTEN

13.1 Wanneer je een klacht hebt over ons of de geleverde werkzaamheden of diensten horen wij die graag zo snel mogelijk. Het streven is om jouw klacht binnen 2 weken af te handelen.

13.2 Is je klacht terecht dan komen wij met een passende oplossing, in geld of een andere vorm.

13.3 Wanneer je een klacht hebt over een derde partij die betrokken was bij de opdracht, dan dien je die in bij deze derde partij. Uiteraard in overleg met ons, zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken.

13.4 Op deze overeenkomst, werkzaamheden en producten is het Nederlands juridisch recht van toepassing. Wanneer wij er onderling niet uitkomen worden geschillen aan een bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd.

Chat met William
Waarmee kan ik je helpen?
Heb je een vraag? Stuur ons een bericht via WhatsApp.